Stoczek Łukowski

+48 25 631 18 78

Żelechów

+48 25 754 10 89
+48 782 009 222

Wola  Żelechowska

+48 601 611 960

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Anna Zygadło

5/5

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – Pedagogika Specjalna w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Nauczyciel dyplomowany.

 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna
 • Logopedia
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej
 • Integracja sensoryczna-I i II stopień
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Zespół Aspergera- zrozumienie, diagnoza, terapia
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Warsztaty origami
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Sensoplastyka
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
5/5

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Marta Styś – Dadas

 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Arteterapia w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
 • Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych z zastosowaniem elementów terapii integracji sensorycznej
 • Praca z dzieckiem ADHD
 • Terapia behawioralna i praca z dzieckiem autystycznym
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Weronika Sheborne I stopień
 • Masaż Shantala
 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 •  

         Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek Pedagogika ogólna. Ukończyła Wyższą Szkołę Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach – kierunek Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja. Nauczyciel dyplomowany.

 • Terapia pedagogiczna i kształcenie integracyjne
 • Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne
 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
 • Logopedia

PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Przybysz

5/5

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – kierunek Psychologia Kliniczna.

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracja sensoryczną- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Logopedia Kliniczna -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Szkolenie EEG- Biofeedback I Stopnia
5/5

PSYCHOLOG
mgr Aleksandra Pacek

 • Kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w placówkach oświatowych.
 • Kurs Mediacji pojednawczych w rodzinie
 • Kurs Relacji Interpersonalnych
 • Trening Zastępowania Agresji TZA. Model pracy terapeutycznej dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, na kierunku Psychologia.

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Logopedia Kliniczna- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.

PEDAGOG
mgr Bożena Piątek

5/5

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie – kierunek Pedagogika. Nauczyciel dyplomowany.

 • Sztuka z Elementami Wiedzy o Kulturze.
 • Terapia pedagogiczna z logopedią
 •  
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka
 • Przedmiotowo – Metodyczne Nauczanie Początkowe
 • Technologia informacyjna i komunikacyjna w nauczaniu przedmiotowym i pracy własnej „Intel – Nauka ku Przyszłości”
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Planowanie pracy i konstruowanie narzędzi niezbędnych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • System jakości pracy szkoły
 • Metody pracy w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym
 • Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych
 • Diagnoza pedagogiczna zespołu klasowego
 •  
5/5

LOGOPEDA
mgr Barbara Lakowska

 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Szkolenie EEG- Biofeedback I Stopnia

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji – kierunek Pedagogika specjalna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, Wydział Pedagogiczny. Nauczyciel dyplomowany.

PEDAGOG
mgr Izabela Latuszek

5/5

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej Wydział Prawa i Administracji w Warszawie

– kierunek Administracja.

 • Przygotowanie pedagogiczne -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Logopedia Kliniczna- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
5/5

PEDAGOG
mgr Katarzyna Bogusz

 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sheborne
 • Fonogesty
 • Rozwój kompetencji studiów logopedii UPH w Siedlcach

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  -kierunek Filologia Polska.

 • Historia
 • WOS

NEUROLOGOPEDA
mgr Agnieszka Żak

5/5

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Specjalalność: Logopedia.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą.

Neurologopedia- Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż, Pro Centrum w Warszawie.

 • Kurs masażu logopedycznego Kurs Metodyki nauczania technik brajlowskich
 • Kurs Pedagogika Montessori
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Kurs dla kierowników wycieczek
 • Warsztaty metodyczne „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”
 • Szkolenie „Jąkanie od teorii do praktyki”
 • Szkolenie „Jąkanie rozwojowe – przyczyny i diagnozowanie”
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z ASD”
 • Szkolenie „Afazja – definicja i etiologia”
 • Szkolenie „Terapia seplenienia międzyzębowego”
 • Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy”
 • Szkolenie „Diagnoza logopedyczna – z jakich narzędzi badawczych warto korzystać”
 • Szkolenie „Przyczyny  i objawy najczęściej występujących zaburzeń artykulacji – na co zwracać uwagę”
 • Szkolenie „Pozycja spoczynkowa języka”
 • Szkolenie „Metoda projektu”
 • Szkolenie „Oceniania kształtujące – nowoczesne ocenianie wspierające uczenie się”
 • Szkolenie „Metody aktywizujące w nauczaniu”
 • Szkolenie „Pozytywna dyscyplina”
 • Szkolenie „Zrób to sam lokalnie, legalnie”
 • Konferencji „Jak pomóc dziecku w wyborze przyszłego zawodu”
 • Konferencja „Otwartość na doświadczania”
 • Konferencja „Skupienie, samoukojenie, wyciszenie czyli technika pracy z ciałem i umysłem zwana mindfulness”
 • Konferencja „Empatia czyli obecność i uwaga skierowana na uczucia i potrzeby”
 • Konferencja „Determinacja w działaniu”
5/5

mgr Janusz Zboina

Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – mgr oligofrenopedagogiki

Nauczanie historii w Pułtusku

Wychowanie Fizyczne, Zdrowotne w korektywą, Radom

 Instytut Wyższej Kultury Religijnej, Siedlce

PSYCHOLOG
mgr Hubert Kamola

5/5

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) -Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Logopedia Kliniczna- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Instytut Studiów Podyplomowych.
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Oligofrenopedagogika
 • Gerontologia
2022 „Rehabilitacja” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.