Stoczek Łukowski

+48 25 631 18 78

Żelechów

+48 25 754 10 89
+48 782 009 222

Wola  Żelechowska

+48 601 611 960

Opłaty za wyciąg/kopiowanie dokumentacji medycznej.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.


Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
w okresie 1 września 2021 – 30 listopada 2021
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona kopii lub wydrukuDokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2019 r.
5504,52 zł
11,01 zł0,39 zł2,20 zł
2022 „Rehabilitacja” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystkie prawa zastrzeżone.