Informacje


Opłaty za wyciąg/kopiowanie dokumentacji medycznej.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* i odwołująca się do

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- - w okresie 01.03.2019 r. - 31.05.2019 r.
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona kopii lub wydrukuDokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2018 r.
4863,74 zł
9,73 zł0,34 zł1,95 zł

*) Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 j.t.

Nasze placówki

 • Żelechów

  ul. Długa 136F, 08-430
  tel. +48 (25) 75 41 089

 • Stoczek Łukowski

  Pl. Tadeusza Kościuszki 14, 21-450 
  tel. +48 (25) 63 11 878

 • Wola Żelechowska

  Wola Żelechowska 105A, 08-430
  tel. +48 (25) 601 611 960

Dla pacjenta

Wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ:

 • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument z numerem PESEL

W przypadku konsultacji u chirurga twarzowo-szczękowego prosimy zabrać prześwietlenie zębów (pantomogram).